محصولات رادیاتور قرنیزی

نمونه رایاتور قرنیزی

رادیاتور قرنیزی تک لوله

رادیاتور قرنیزی یک سیستم نوین جهت تأمین گرمایش ساختمان در فصول سرد سال می باشد که در محل قرنیز ساختمان نصب شده  و در واقع جایگزین رادیاتورهای بلوکی و یا بخاری و سیستم های گرمایشی می گرد.رادیاتورهای قرنیزی در سیستم گرمایش ساختمانهای مسکونی ، اداری و آموزشی کاربرد دارد.این سیستم قابل نصب در ساختمانهای نوساز و جهت بازسازی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد و در شرایط نوسازی هزینه لوله کشی 50% کاهش می یابد . این دانش و تکنولوژی نوین جهت استفاده صحیح و بهینه انرژی و فضا و همچنین تلفیق زیبایی و امنیت و در نهایت فراهم نمودن آسایش مصرف کننده مورد استفاده قرار می گیرد .این شرکت با دارا بودن از توانمندیهای خود در زمینه سیستم های هوشمند ساختمان (Home Automation) و برای هر چه بهتر آسایش و رضایت مشتریان آن را به سیستم های نوین هوشمند تلفیق نموده است.

رادیاتور قرنیزی تک لوله

رادیاتور قرنیزی یک سیستم نوین جهت تأمین گرمایش ساختمان در فصول سرد سال می باشد که در محل قرنیز ساختمان نصب شده  و در واقع جایگزین رادیاتورهای بلوکی و یا بخاری و سیستم های گرمایشی می گرد.رادیاتورهای قرنیزی در سیستم گرمایش ساختمانهای مسکونی ، اداری و آموزشی کاربرد دارد.این سیستم قابل نصب در ساختمانهای نوساز و جهت بازسازی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد و در شرایط نوسازی هزینه لوله کشی 50% کاهش می یابد . این دانش و تکنولوژی نوین جهت استفاده صحیح و بهینه انرژی و فضا و همچنین تلفیق زیبایی و امنیت و در نهایت فراهم نمودن آسایش مصرف کننده مورد استفاده قرار می گیرد .این شرکت با دارا بودن از توانمندیهای خود در زمینه سیستم های هوشمند ساختمان (Home Automation) و برای هر چه بهتر آسایش و رضایت مشتریان آن را به سیستم های نوین هوشمند تلفیق نموده است.

نمونه رایاتور قرنیزی