کنترل های از راه دور

REMOTE CONTROL

REMOTE CONTROL

شما می خواهید که رادیو را روشن کنید اما گوشی هوشمندتان نزدیک شما نیست شما می توانید این کار را با  کنترل از راه دور انجان دهید

MINI REMOTE CONTROL

MINI REMOTE CONTROL

شما می توانید هنگامی که در حال خارج شدن از خانه هستید با مینی ریموت کنترول چراغ ها را خاموش کنید و همچنین می توانید زمانی که در رختخواب خود هستید به وسله ی ریموت کنترل پرده های خود را ببندید