رابط های ورودی دیجیتال

DIGITAL INPUT INTERFACE

 

 

رابط های ورودی دیجیتال می تواند ورودی از پوش باتون ها، سنسورهای حرکت و وضعیت  درب ها و غیره را دریافت کنند. همچنین این رابط ها بسیار ایده آل برای اندازه گیری انرژی با خروجی پالس  می باشند.

COOKIE

 

هنگامی که شما فقط نیاز به یک فشار پوش باتون ساده داشته باشید COOKIE  راه حل شماست ، اتصال پوش باتون و یا حتی اطلاعات تماس درب از هر نام تجاری با سیستم تله تاسک از طریق COOKIE امکان پذیر می شود.

COOKIE WITH LED-FEEDBACK

هنگامی که شما فقط نیاز به یک فشار پوش باتون ساده داشته باشید و یا حتی اطلاعات تماس درب به همراه چراغ  LED کوچک  از طریق COOKIE WITE LED – FEED BACK امکان پذیر می شود.