پروتکل AUTOBUS

AUTOBUS NETWORK CABLE

 

 

 

کابل AUTOBUS ، تله تاسک برای اتصال تمام رابط های تله تاسک با واحد مرکزی و به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

AUTOBUS NETWORK CABLE FLEX

 

 

 

کابل AUTOBUS ، تله تاسک در یک لوله انعطاف پذیر برای نصب و راه اندازی سریع مورد استفاده برای اتصال تمام رابط ها ی تله تاسک و واحد مرکزی و با یکدیگر می باشد.