کنترل دسترسی

PROXIMITY READER

راحتی خود را با کنترل دسترسی یکپارچه افزایش دهید. با نگه داشتن کارت یا تگ شما می توانید به راحتی دسترسی پیداکنید. شما با وارد شدن می توانید به هرچیزی در خانه دسترسی داشته باشید

PROXIMITY CARD & TAG

با گذاشتن کارت رو به روی دستگاه شما می توانید در اتوماسیون خانه تابعی را وارد یا کنترل کتید