لوازم جانبی

AUTOBUS POWER SUPPLY – 12V DC 2A

 

 

 

این منبع تغذیه برای دستگاه مرکزی و AUTOBUS با قدرت خروجی 12VDC  و  2A مورد استفاده قرار می گیرد.

 

AUTOBUS POWER SUPPLY – 12V DC 3.5A

 

 

 

این منبع تغذیه برای دستگاه مرکزی و AUTOBUS با قدرت خروجی 12VDC  و  3.SA مورد استفاده قرار می گیرد.

AUTOBUS EXTENSION INTERFACE

 

 

 

این رابط کاربری برای دستگاه مرکزی MICROS و NANOS جهت گسترش تعداد اتصالات AUTOBUS از دو به چهار دستگاه استفاده می شود.

 

DALI-ADDRESS CONFIGURATION TOOL

 

 

 

آدرس های DALI توسط ابزار یکپارچه سازی های تله تاسک پیکربندی می شود.