هوشمند سازی هتل به وسیله راه حل های ABB

معرفی سیستم Hotel Solution Automation ABB

راه حل های نصب برای هتل شما

شرکت ABB راه حل های بسیار عالی برای هتل های درجه یک دنیا ارائه داده که بایک مرور ساده متوجه می شویم که این راه حل ها درعین سادگی بسیار هوشمند و قابل توسعه با تکنولوژی های آینده طراحی شده اند که کارفرمایان با اجرای صحیح آن موجبات رضایت مشتریان را فراهم نموده اند.

راحتی و حس امنیت چیزی است که فضاهای  مختلف هتل درجه یک را مشخص می کند. شما می توانید مهمانان خود را با امکانات جذاب و تکنولوژهای پیشرفته  برای کنترل کامل نور، سایه، آب و هوا و رسانه های صوتی وتصویری به آینده ببرید. و در عین حال از بهره وری حاصل از این تکنولوزی سود ببرید.

درادامه اسناد و مدارک مربوط به اتوماسیون اتاق های هتل که منجربه بهره وری خواهند شد که براساس استانداردEN15232  بوده و وظایف و کارکردهای اتوماسیون اتاق های هتل که براساس استاندارد VDI3818  می باشد که درتمام راه حل های اتوماسیون هتلی شرکت ABB رعایت گردیده به شرح ذیل ارائه میگردد.

مقدمه

کارکرد ووظایف اتوماسیون اتاق را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد. اگرچه که این سه کارکرد،  با یکدیگرنیزکارمیکنند  به طوری که ایده ی یک “مثلث کاربردی  اتوماسیون اتاق” رامی تواند  به خوبی نشان دهد

Hotel Solution Automation ABB

تعامل “خودکار” شرایط مطلوب در اتاق، مانند  تهویه هوا با درجه حرارت و کیفیت هوا، و حفاظت از نور خورشیدرا فراهم میکند که این امرمیتواند بصورت کنترل از محل اتاق یا کنترل ازراه دوراتفاق بیافتد وباعث بهروری انرژی وبهینه سازی انرژی دراتاق گردد.

یکپارچه سازی کارکردهای اتوماسیون اتاق

همانطور که در استاندارد EN15232 ، در دستورالعمل VDI 3813  توضیح داده شده است، کارایی  صرفه جویی انرژی در ساختمان و اتاق های آن تنها در صورت کارکردمطلوب و یکپارچه  تهویه اتاق، روشنایی (کنترل نور و تنظیم ) و حمایت ازنور خورشید (بطورمثال  استفاده از پرده برای کمک به نور اتاق ) محقق میگردد.

یکپارچه سازی اتوماسیون اتاق

وظایف وکارکردهای تهویه اتاق

وظایف و کارکرد های تهویه اتاق

کارکردهای تهویه اتاق شامل کنترل (درجه حرارت، کیفیت هوا، رطوبت هوا) توسط اتوماسیون سرمایش و گرمایش وتهویه انجام میپذیرد.

سنسور رطوبت

سرمایش

سنسور کیفیت هوا

سنسور کیفیت هوا

سنسور دما

سنسور دما

تهویه اتاق

تهویه

سرمایش اتاق

سرمایش

گرمایش اتاق

گرمایش

گرمایش وسرمایش

برای گرمایش وسرمایش، کنترل کننده دما دراتاق نصب میشود . جهت صرفه جویی درمصرف انرژی باید این کنترلر با سیستم مدیریت ساختمان در ارتباط مستقیم باشد.کنترلربا داشتن یکسری برنامه های ازقبل پیش بینی شده براساس حضور افراد ساکن اتاق و تقاضای مصرف انرژی قادر به افزایش کارایی صرفه جویی انرژی میگردد.

این کنترل کننده ها طوری طراحی میشوند که عملکرد سرمایش و گرمایش بطور همزمان اتفاق نمی افتد وبرنامه های اینترلاکی بین سرمایش و گرمایش وجود دارد.

توجه داشته باشید که برای رطوبت زدایی از اتاق از لحاظ فنی باید همزمان گرمایش و سرمایش وارد کارشوند که این امر جزو اینترلاک بین گرمایش و سرمایش نمی باشد.

 

تهویه مطبوع

کیفیت تهویه مطبوع و یا کیفیت هوا در سطح اتاق می تواند با کنترل میزان تهویه یا میزان حجم هوا به ترتیب  با استفاده از خنک کننده ها بطور خودکار انجام شود. بهینه سازی مصرف انرژی  در اتاق با استفاده از یک برنامه زمانی برای  افرادی که در اتاق هستند توسط سنسورهای تشخیص حضور افرادفعال میگردند  .تلفیق کارکرد سنسورتشخیص کیفیت هوا بهمراه سنسورتشخیص حضور افراد باتوجه به برنامه های از قبل نوشته شده درکنترلرها (از قبیل سرمایش در روز سرمایش درشب و سرمایش رایگان)حداکثر بهینه سازی مصرف انرژی درخنک کننده ها را فراهم می سازد.

   سرمایش رایگان شبانه

هنگامیکه سنسورتشخیص حضورفردی رادراتاق احساس نکند برای خنک سازی شبانه اتاق کنترلر بطورخودکار پنجره ها را بازکرده و هوای خنک بیرون اتاق وارد اتاق میشود.

   کنترل کیفیت هوا – وابسته به اشغال بودن اتاق به حضورافراد

کنترل کیفیت هوا وابسته به مکان، اتاق های اشغال شده با افزایش سرعت فن خنک کننده ها می تواند به افزایش نسبت هوای تازه کمک کند.  سنسورهای حضورافراد و یا برنامه های زمانبندی شده برای حضور افراد اتاق می توانند اشغال مکان های مختلف اتاق را تعریف کنند. تهویه پس از آن معمولا در سطوح مختلف  تغییر سرعت فن خنک کننده ها واکنش نشان می دهد.

    کنترل کیفیت هوا – وابسته به کیفیت هوا

کنترل کیفیت هوا توسط سنسورهای تشخیص کیفیت هوا که در اتاق نصب شده اند و سیگنالها را به کنترلرها انتقال میدهند اندازه گیری شده واگر کمتر از میزان تعیین شده باشد هوای تازه توسط فن تهویه ویا باز کردن کانالهای دریچه هوای تازه برای ورود هوای تازه به اتاق تامین خواهند شد.

   کنترل رطوبت هوا

کنترل رطوبت هوای اتاق و نظارت بررطوبت هوای تامین شده توسط دستگاهای ایجاد رطوبت یا رطوبت زدا انجام میپذیرد (گرمایش تامین هوا وکنترل نقطه شبنم)بطورکلی برای داشتن تهویه مطلوب اتاق باید فرمول (دما ” رطوبت= آنتالپی) رعایت گردد که دربرنامه های از قبل نوشته شده برای کنترللرها به منطقه comfort تعریف گردیده شده است

 

وظایف و کارکردهای روشنایی

    کنترل روشنایی بصورت دستی

کنترل روشنایی دستی براساس سوئیچینگ دستی روشن / خاموش است. در این مورد، بهینه سازی انرژی به طور کامل بستگی به کاربران اتاق و دانش آنها در صرفه جویی در انرژی دارد.

    کنترل روشنایی – با تاخیر خاموش

کنترل روشنایی با تاخیر خاموش با استفاده از سوئیچ به صورت دستی روشن و خاموش می شود. علاوه بر این، نور به طور خودکار حداقل یک بار در روز خاموش می شود.

    کنترل روشنایی – وابسته به حضورافراددراتاق

کنترل روشنایی وابسته به حضورافراد می تواند به روش های مختلفی انجام شود و به شرایط مختلف برسد.

 

سوئیچینگ خودکار / روشنایی خودکار(کم وزیاد شدن میزان شدت نور)

سوئیچینگ خودکار / خاموش کردن خودکار

سوئیچینگ دستی / روشنایی دستی(کم وزیاد شدن میزان شدت نور)

سوئیچینگ دستی / خاموش کردن خودکار

    کنترل روشنایی – وابسته به حضورافرادوتغییر نور روز

کنترل روشنایی وابسته به تغییر نور روز به طور خودکار بسته به درصد نور روز، به طور خودکار روشن می شود. یک سنسور نور در اتاق، نور روز را دریافت کرده، و اگر روشنایی زیر نقطه تنظیم از پیش تعریف شده باشد، روشنایی اتاق  به طور خودکار در صورت اشغال بودن اتاق بدلیل حضورافراد کم و یا زیاد میشود.

    کنترل روشنایی – وابسته به حضورافرادوتغییرمیزان شدت نور

کنترل نورروشنایی اتاق و کنترل نور روز به طور خودکار بسته به درصد نور روز، میزان شدت نور روشنایی اتاق را کم یا زیاد میکند.

 

وظایف و کاربردهای حفاظت از نورخورشید

    کنترل حفاظت از خورشید – بطوردستی

کنترل دستی دستگاه های حفاظت از نورخورشید می توانداز بیش از حد گرم شدن اتاق یا از تابش خیره کننده جلوگیری کند. در این مورد، بهینه سازی انرژی به طور کامل بستگی به کاربران اتاق در حال حاضر و دانش آنها در مورد اثرات صرفه جویی در انرژی دستگاه های حفاظت خورشیدی دارد.

    حفاظت از تابش خیره کنندگی – وابسته به نور

یعنی کاهش خودکار نور ورودی وهمچنین کاهش انرژی خنک کننده در تابستان

    حفاظت از تابش خیره کنندگی – وابسته به موقعیت خورشید

حفاظت از خیره کننده تابش نور وابسته به موقعیت خورشید، بسته به تاریخ / زمان و موقعیت فعلی خورشید، جهت و موقعیت پرده های پنجره ها را تنظیم میکند.

    حفاظت از تابش خیره کنندگی نور خورشید – با تصحیح سایه

حفاظت از تابش خیره کنندگی نور خورشید با عملکرد تصحیح سایه می تواند با حفاظت ساده یا پیشرفته خورشیدی ترکیب شود. این عملکرد تصیح سایه توسط سایبانها که درکنارپنجرهها قرارگرفته اند تضمین میگردد  ، و باعث بهبود نورروز میگردد. (نکته: محاسبه اصلاح سایه نیاز به یک توصیف دقیق ساختاری از نما، پنجره، ساختمان و محیط اطراف آن دارد)

    حفظ حریم خصوصی – بسته به نور بیرونی

ارائه حریم خصوصی وابسته به نور بیرونی – که همچنین به عنوان کنترل گرگ و میش شناخته می شود – دستگاه را بسته به شرایط نورانی خارجی تعیین می کند. بسته شدن حفاظت خورشیدی در طول شب، خنک کنندگی را از طریق پنجره ها کاهش داده و انتشار نور از ساختمان را کاهش می دهد.

    حفاظت از آب و هوا و حفاظت از برخورد

(به عنوان مثال پرده پنجره داخلی هنگامی که پنجره باز است) از آسیب رساندن به حفاظت ازنور خورشید جلوگیری می کند. یک ایستگاه آب و هوا می تواند باد، باران یا یخ زدگی را تشخیص دهد و دستگاه محافظت ازنور خورشید را به موقعیت مناسب برساند.

    کنترل حفاظت از خورشید با انتخاب اولویت

کنترل حفاظت از خورشید با انتخاب اولویت، دستورات مختلف موقعیت بندی را با یک ترتیب اولویتی محاسبه می کند تا از آسیب به دستگاه حفاظت از خورشید (باد، برخورد مکانیکی) جلوگیری کند، اما هنوز مداخله کاربر را در اختیار کاربر قرار می دهد.

وظایف و کارکردهای اتوماسیون یکپارچه

اتوماسیون یکپارچه اتاق به عنوان تعامل بهینه از کنترل تهویه مطبوع اتاق، روشنایی و حفاظت ازنور خورشید تعریف شده است. هنگامی که وظایف و کارکردهای اتوماسیون مطلوب اتاق انتخاب می شوند، ساختمان می تواند به طور مطلوب تحت شرایط کلاس های بهره وری BA مورد استفاده قرار گیرد.

    کلاس های بهره وری BA برای اتوماسیون اتاق

وظایف و کارکردهای اتوماسیون یکپارچه اتاق با کلاس های بهره وری BA تعریف می شوند و به گونه ای انتخاب می شوند که بیشترین انرژی ممکن برای اتوماسیون ساختمان امکان پذیر باشد.

    کنترل حرارتی اتوماتیک

کنترل حرارتی اتوماتیک از حفاظت از خورشید برای حمایت از فرایندهای گرمایشی و خنک کننده در اتاق های خالی استفاده می کند. در زمستان هنگامی که حفاظت از خورشید باز است، تابش خورشیدی در حال افزایش، نیاز به حرارت را کاهش می دهد، و در تابستان هنگامی که آن بسته است، از گرمای بیش از حد (کاهش انرژی خنک کننده استفاده می شود) جلوگیری می کند.

وظایف مدیریت اتاق مرکزی

 

وظایف وکارکردهای اتوماسیون عمومی اتاق

عملکرد سیستم اتوماسیون اتاق مرکزی با سطح مدیریت سیستم مدیریت ساختمان هماهنگ است

محیط زیست / آب و هوا

بر اساس اولویت، تنظیم و کنترل دستگاه حفاظت از خورشید، عوامل محیطی بر روی اتوماسیون اداری اتاق تاثیر می گذارند. یک ایستگاه آب و هوایی مرکزی در ساختمان این کار را انجام می دهد. برای مخازن گرم / سرد ، داده های پیش بینی هوا نیز می توانند برای پیش بینی اتوماسیون خودکارموثرباشد.

بهینه سازی

امکانات فنی و مهندسی ساختمان و کنترل های ارتباطی امکان نظارت مستمر و مرکزی و بهینه سازی پارامترهای تعیین شده و پارامترهای کنترل (ضرایب برای PI-controllers) را فراهم می کند. اصلاح مرکزی، تصحیح خودکار و بهینه سازی مقادیر تعیین شده، و همچنین پارامترهای کنترل تنظیم شده، بر میزان انرژی و هزینه عملیاتی ساختمان تاثیر می گذارد. این بهینه سازی مرکزی کلاس BA کارایی مشخص شده را برآورده می کند.

داده های انرژی

دریافت مرکزی داده های مصرف انرژی، جداگانه برای هر بخش ساختمان و یا حتی هر اتاق، و نمایش و ثبت این داده های انرژی، می تواند به کارکرد بهتر و کارآمد تر انرژی در ساختمان کمک کند. سیستم مدیریت انرژی با نظارت بر انرژی (کسب اطلاعات و نظارت بر انرژی)، ثبت اطلاعات انرژی، صدور صورتحساب انرژی ، می تواند توسط اپراتور برای کاهش هزینه های انرژی استفاده شود. با جمع آوری مجازی داده مصرف در هر اتاق (شمارنده مجازی) هزینه های دستگاه های اندازه گیری به حداقل می رسد در حالی که ساکنان اتاق از مصرف انرژی خود اطلاع خواهند داشت .

برنامه های زمان

سیستم مدیریت ساختمان همچنین برنامه های زمانی و تقویم (عملیاتی) را برای مدیریت کلی اتاق و اتوماسیون ساختمان مدیریت می کند. همانطور که پروفایل های زمانی و تقویم ها به صورت محلی در ایستگاه های اتوماسیون مربوطه ذخیره می شوند، سیستم مدیریت ساختمان تنها باید برنامه ها و تقویم ها را مدیریت و هماهنگ کند.

هشدار

اگاه سازی برای کارکرد امن اتاق و اتوماسیون ساختمان بسیار مهم است. نظارت بر آلارم ها و ارسال آنها، البته با تأیید آنها توسط کاربر، وظایف یک سیستم اطلاع رسانی یکپارچه در سیستم مدیریت ساختمان است. رویدادهای مختلف و الارم های اولویت بندی شده به وضوح در لیست الارم ها و رویدادها نمایش داده می شود. آلارم مهم نیز می تواند به افراد تعریف شده ارسال شود (اعلان  هشدار).

روند

برای اطمینان از عملکرد مداوم و با کیفیت بالای ساختمان و اتاق ها، حالت ها، رویدادها و مقادیر اندازه گیری وموقعیت یابی دستگاه ها  ثبت می شوند. این روند و ثبت اطلاعات رویدادها با استفاده از پایگاه داده های فعلی(داده های زنده) و تاریخی (داده های بایگانی شده )انجام می شود وقابل رویت میگردد.

چشم اندازها

با کنترل چشم انداز مرکزی،هنگامی که مورد نیاز باشد اتاق های مختلف را می توان با انواع مختلف چشم اندازه ها رزرو کردازقبیل (برنامه زمان، تقویم، اشغال بودن توسط افراد، فرمان مرکزی)وغیره ، این اتاقها با یک چشم انداز مشخص فعال می شوند (چشم اندازهایی  مانند چراغ های راهرو کم نور در شب، درجه حرارت comfort در هنگام سخنرانی در سالن تئاترکه توسط افراد اشغال شده است).

مدیریت اتاق

مدیریت اتاق را می توان برای بهینه سازی تقسیم اتاق های انعطاف پذیر در یک ساختمان اداری با توجه به نیاز کاربران استفاده کرد. با استفاده از این کنترل دیوارهای پارتیشن مرکزی، اتاق های مجاور می توانند برای یک اتاق یکسان ترکیب شوند. دستگاه های اتوماسیون  به طور خودکار خود را به یک واحد متصل می کنند. این کارمی تواند به صورت خودکار با یک ارتباط پارتیشن یا به صورت دستی با سیستم مدیریت ساختمان انجام شود.

تصرف

با سیستم تشخیص حضورافراددر اتاق، از قبیل سیستم پذیرش اتاق برای هتل ها یا ارزیابی اشغال  مرکزی (ارزیابی آماری از اتاق در هتل)، شرایط آب و هوایی اتاق را می توان آماده کرد و برای کاربر بهینه سازی کرد. مشخصات مرکزی از  اتاق و ارزیابی اشغال پویای محلی (دارنده کارت، حسگرهای اشغال) در اتاق می تواند  صرفه جویی در انرژی را فراهم کند .