پیکر بندی نرم افزار

PROSOFT

 

 

پیکربندی یک نصب و راه اندازی تله تاسک توسط PROSOFT انجام پذیر می باشد.