هوشمند سازی ساختمان در ایران

امروزه اصطلاح هوشمند سازی ساختمان در معرفی برخی ساختمان‌ها به عنوان یک آپشن لوکس و ارزشمند در ایران مورد توجه قرار گرفته است. شاید این گفته صحیح باشد که  هنوز در ایران تعریف درستی از ساختمان هوشمند ارائه نشده است و بسیاری این واژه را در حد کمترین کنشهای اتوماسیون تنزل می دهند ، و […]