مبدل ها

Modbus to DMX Gateway 1

Modbus to DMX Gateway

مبدل MODBUS به DMX .

238.80 

Modbus to Mbus Gateway

Modbus to Mbus Gateway

مبدل MODBUS به MBUS.

238.80  

KNX Gateway

KNX Gateway

رابط نهایی اجزا و برنامه نویسی .

358.80  

Modbus to DMX Gateway 1

Air Conditioning Gateway

مبدل تهویه هوا .

298.80 

Modbus to Mbus Gateway

Modbus to PT Gateway

مبدل MODBUS به PT.

178.80  

Modbus to DALI Gateway

Modbus to DALI Gateway

مبدل MODBUS به DALI .

358.80  

Micros Fidelio Gateway

Micros Fidelio Gateway

ادغام با سیستم اتاق مدیریت مهمان هل ها

598.80