هوشمند سازی ساختمان ولنجک

Project Description

خیابان ولنجک – کوچه نوزدهم

هوشمند سازی ساختمان در این پروژه شامل هوشمند سازی روشنایی و سیستم صوتی می باشد

Project Details