خدمات

چه کارهایی انجام میدهیم

خدمات ما

عنوان

نظارت

کارشناسان فنی شرکت اتوماسیون نقره ای پس از دو مرحله ابتدایی طراحی و مشاوره و نهایی شدن نقشه های اجرایی در امر نظارت اجرای پروژه همواره درکنار کارفرمایان محترم بوده و ناظر دقیق اجرای بدون عیب و نقص طرح های HOME AUTOMATION و  BUILDING AUTOMATION  بر اساس ضوابط و قوانین بین المللی مانند : IEC, VDE  و نشریه 110 جلد اول و دوم خواهند بود.

مشاوره

کارشناسان فنی شرکت اتوماسیون نقره ای با تکیه بر تجربه سالیان خود در راهنمایی و مشاوره کارفرمایان درانتخاب بهترین گزینه محصولات  HOME AUTOMATION  و BUILDING AUTOMATION کوشا می باشند. البته خدمات مشاوره بصورت رایگان انجام می گردد و جداول مخصوصی در جهت این خدمات طراحی شده است که در ابتدای پروژه در اختیار مدیران پروژه قرار گرفته و به آنها برای تکمیل این جداول ، راهنمایی گام به گام صورت می گیرد.